Miljö / Certifiering

Hållbart och Certifierat skogsbruk

Vi som företag är certifierade enligt FSC® och PEFC :s svenska skogsbruksstandarder, vilket innebär att skogsinnehaven sköts enligt dessa principer. Hållbarhet är viktigt för oss. Från att minimera transporter till att arbeta långsiktigt med skogen och bevara den biologiska mångfalden. Vi jobbar även proaktivt, bland annat med energigrödor där det normalt växer dåligt.

Miljöpolicy

Falan Skog AB skall som marknadsförare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-32-7/V546) FSC® (FSC-C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av myndigheter icke auktoriserad avverkning, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:
• Barnarbete
• Tvångsarbete
• Diskriminering på arbetsplatsen
• Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Falan Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.