Med skogen i blodet

Falan Skog är ett företag med skogsbruk rinnande i ådrorna sedan generationer tillbaka. Verksamheten hade inledningsvis fokus på biobränsle, men täcker idag hela spektrat från planering till avverkning.

Det är vi som är Falan

Falan Skog är en oberoende aktör på marknaden, främst i södra Sverige. Vi har breddat utbudet från energiflis till ett helhetsåtagande för skogsägare. Vårt kontor ligger i Falan, en liten by strax norr om Karlskrona. Idag är vi en mindre grupp fast anställda där all vår kärnkompetens finns samlad. Under oss finns ett stort nätverk av certifierade entreprenörer som vi har nära samarbeten med.

Hållbart och Certifierat skogsbruk

Vi som företag är certifierade enligt FSC® vilket innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s principer och kriterier för svensk skogsbruksstandard. Hållbarhet är viktigt för oss. Från att minimera transporter till att arbeta långsiktigt med skogen och bevara den biologiska mångfalden. Vi jobbar även proaktivt, bland annat med energigrödor där det normalt växer dåligt.

En bolagshistoria med respekt för naturen

Falan Skog är ett familjeföretag vars namn är hämtat från byn Falan i Blekinge. Det var här allting började för grundaren Ola Petersson – egentligen långt innan han föddes. Skogsbruket och respekten för naturen har gått i arv i hans familj sedan 1700-talet och 2006 startade Ola det företag som idag är Falan Skog (tidigare Blekinge Flis). Redan från dag ett med fokus på miljövänligt skogsbruk.

Genom åren har Falan Skog fått ta emot ett flertal utmärkelser, inte minst Årets landsbygdsföretagare 2012, Ernest & Young ”Årets manliga stjärnskott” samt Anders Wall-stipendiet för landsbygdsutveckling som delades ut av kung Carl XVI Gustaf.

Miljöpolicy för Falan Skog AB

Falan Skog AB skall som köpare av skoglig råvara verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSCs® krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, ILO:s kärnkonversioner kränks.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Falan Skog AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.